شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

باطری دستگاههای ups بوستر دو مربوط به آگهی 24/ت ک آج/97

مناقصه

1397.1639

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.