پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

قطعات الکترو پمپ های UNITEDS بوستر دو مربوط به آگهی 25/ت ک آج/97

مناقصه

1397.1640

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.