شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

یک دستگاه خودرو امداد و نجات زمینی فرودگاهی مربوط به آگهی 27/ت ک آج/97

مناقصه

1397.1643

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.