شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تلمبه های تفکیک گر دستگاه MOS مربوط به آگهی 28/ت ک آج/97

مناقصه

1397.1645

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.