شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 0032 استفاده از خدمات دو مجموعه فرآورش سیار MOT

مناقصه

1397.1582

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.