شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 0031 استفاده از خدمات دو مجموعه فرآورش سیار MOT

مناقصه

1397.1583

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.