پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 106 آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه درون چاهی

مناقصه

1397.1586

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.