شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 105 آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه درون چاهی

مناقصه

1397.1588

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.