شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات پشتیبانی، راهبری و نگهداشت تاسیسات تقویت فشار گاز کاشان

مناقصه

1397.1610

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه دوعملیات انتقال گاز / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.