شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام امور خدمات امداد شهرستان دماوند و توابع -مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) به شماره 4/0022-97

مناقصه

1397.1616

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.