پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) شماره خ‌ن‌م/034 /97 مربوط به خرید 39 قلم مواد شیمیایی گل حفاری مورد نیاز عملیات حفاری تحت تقاضای شماره SHP-3181304070

مناقصه

1397.1617

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.