شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین خدمات سرویس ایاب و ذهاب انبارهای شهید طاهری

مناقصه

1397.1621

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.