پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات ایمنی و آتش نشانی انبارهای شهید طاهری

مناقصه

1397.1622

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.