شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تجدید آگهی مناقصه عمومی خدمات حفاظتی و حراستی ادارات مرکزی شرکت ملی نفت ایران

تجدید مناقصه

1397.1630

شرکت ملی نفت ایران / واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.