شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ساخت، نصب، جابجایی، جمع آوری و رفع نشتی انشعابات پراکنده شهرستان دماوند و روستاهای تابعه - مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) به شماره 4/0021-97

مناقصه

1397.1631

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.