شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مربوط به خرید ادوات ابزار دقیق

مناقصه

1397.1651

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.