شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تجدید مناقصه ترمیم و بازسازی بخشی از دیوار حائل سنگی در مجاورت خط هشتم و در کیلومتر 000+18 خط چهارم سراسری در محدوده منطقه ده عملیات انتقال گاز

تجدید مناقصه

1397.1656

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه ده عملیات انتقال گاز / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.