شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گازرسانی به صنایع استان

مناقصه

1397.1662

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمانشاه

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.