شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

احداث ساختمان مرکز مانیتورینگ

تجدید مناقصه

1397.1666

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.