شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی ارزیابی کیفی در تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت شهدای پخش تبریز

تجدید مناقصه

1397.1676

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه آذربایجان شرقی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.