شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه ی عمومی دو مرحله ای اجرای ورودی و خروجی ،تهیه و نصب ایستگاه شماره 2 سرخه و اجرای خط و اتصال و انفصال در میدان امام سرخه به شماره (97/07)

مناقصه

1397.1680

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان سمنان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.