شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید و تملک زمین TBS در روستای جیر کل رحیم آباد

تملک

1397.1695

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان گیلان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.