شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ارئه خدمات راهبری ،تعمیر ونگهداری تاسیسات برق

مناقصه

1397.1632

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران / منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.