شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره راجع به آماده سازی محوطه چاه 8 خانگیران جهت استقرار دکل حفاری

مناقصه

1397.1650

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / شرکت بهره برداری نفت وگازشرق

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.