شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی مربوط به خدمات هدایت، تعمیر و نگهداری ماشین آلات متعلق به کارفرما در ستاد و مناطق عملیاتی با شماره 97/495

مناقصه

1397.1653

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / شرکت بهره برداری نفت وگازغرب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.