شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی فریمان

مناقصه

1397.1669

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.