شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه سرمایه ای پروژه کارهای تعمیراتی تاسیسات بازرگان

مناقصه

1397.1681

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه هشت عملیات انتقال گاز

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.