شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره م م ن/003 /97 مربوط به تامین خدمات خودرویی سبک و سنگین ستاد تهران، منطقه عملیاتی سراجه قم

مناقصه

1397.1682

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.