پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی تعیین کارشناس اراضی محل احداث ایستگاه های T.B.S موسی آباد، جهان آباد، تیمنک علیا و دوسنگ

تملک

1397.1684

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.