شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی فراخوان پیمانکار / ارزیابی کیفی به شماره 9-97 با موضوع : برگزاری 2 مورد مناقصه خدماتی شرکت گاز استان کردستان

مناقصه

1397.1686

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کردستان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.