شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی فراخوان پیمانکار / ارزیابی کیفی به شماره 10-97 با موضوع : انجام خدمات مدیریت بهره برداری شهر موچش و روستاهای تابعه

مناقصه

1397.1687

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کردستان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.