شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات فنی و راهبردی تاسیسات ساختمانی

مناقصه

1397.1693

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گازسرخون وقشم

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.