شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ، توزیع و سرو غذا جهت کارکنان شرکت در منطقه لاوان و سکوهای بهره برداری دریایی آن و ناحیه نخیلو و خدمات اتاقداری در سکوهای بهره برداری دریایی

مناقصه

1397.1696

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.