شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید کانکس

مناقصه

1397.1697

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.