شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تأمین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی، تخصصی، تنظیفات و باغبانی عملیات ایستگاهها

مناقصه

1397.2111

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه هشت عملیات انتقال گاز

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.