شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ارایه خدمات پذیرایی، تشریفات و امور تنظیفاتی

مناقصه

1397.2120

شرکت ملی نفت ایران / پژوهشگاه صنعت نفت

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.