چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ارایه خدمات پذیرایی، تشریفات و امور تنظیفاتی

مناقصه

1397.2120

شرکت ملی نفت ایران / پژوهشگاه صنعت نفت

عنوان اندازه (KB)
آگهی - نوبت دوم 240.03 c8b43ba0-d9d1-4850-94fd-df7ed57d112e.jpg
آگهی - نوبت اول 240.07 a11a1ac9-c6fa-4a72-8ef6-ed39979c1286.jpg