شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره م م ن/002 /97 مربوط به تامین 85 دستگاه انواع خودروها جهت سرویس دهی به مدیریت ها و ادارات ستادی در مناطق عملیاتی به صورت 24 ساعته شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

مناقصه

1397.2110

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.