شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی دلیجان

تجدید مناقصه

1397.2121

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان مرکزی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.