شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تهیه مصالح و اجرای 20 کیلومتر شبکه گاز پلی اتیلن بهمراه 650 انشعاب پلی اتیلن بصورت پراکندر سطح شهرستان حاجی آباد

اصلاحیه

1397.2118

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان هرمزگان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.