شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان زرندیه (شهرهای مامونیه، زاویه، پرندک، خشکرود، رازقان و کلیه روستاهای گاز دارشده تابعه )

مناقصه

1397.2112

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان مرکزی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.