شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پروژه خط تغذیه و گازرسانی به محور صنعتی حصار گلی و روستای حصار گلی ورامین - فراخوان مناقصه تک مرحله ای ارزیابی کیفی به شماره 5/0037-97

ارزیابی

1397.2156

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.