چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پروژه انجام خدمات امداد و امداد موتور سوار مناطق گازرسانی تهران -فراخوان ارزیابی کیفی به شماره 5/0036-97

ارزیابی

1397.2070

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران