شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تجدید آگهی فراخوان مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن ،تأسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی

تجدید مناقصه

1397.2133

شرکت ملی گاز ایران / حوزه مدیریت عامل

شرکت ملی گاز ایران / حوزه مدیریت عامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.