شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه خرید مجموعه دستگاه‌های سنجش و اندازه‌گیری ایزوتوپ‌های پایدار به شماره 9605330

مناقصه

1397.2157

شرکت ملی نفت ایران / پژوهشگاه صنعت نفت

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.