چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه خرید مجموعه دستگاه‌های سنجش و اندازه‌گیری ایزوتوپ‌های پایدار به شماره 9605330

مناقصه

1397.2157

شرکت ملی نفت ایران / پژوهشگاه صنعت نفت

عنوان اندازه (KB)
آگهی - آگهی نوبت دوم - Copy 286.15 3b11cba2-7b53-408a-8030-9f942c75d3d5.jpg
آگهی - آگهی نوبت اول - Copy 783.85 bbf13c4c-2a8c-428e-8533-b2fe81766ef9.jpg