شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 1ک/97 مربوط به فروش اسلج و مواد زائد نفتی

مزایده

1397.2162

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / شرکت بهره برداری نفت وگازغرب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.