شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 970117 انجام خدمات نگهبانی مورد نیاز

مناقصه

1397.2102

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / شرکت بهره برداری نفت وگازشرق

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.