چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه شماره 9640264 (خرید مقدار 40 تن آنتی فوم)

مناقصه

1397.2146

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد