شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده جهت گازرسانی به واحدهای تولیدی پراکنده در سطح شهرستان دلیجان و کلیه روستاهای گازدارشده آنها

مناقصه

1397.2150

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان مرکزی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.