چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات نگهبانی ادارات و تأسیسات شرکت گاز استان خراسان شمالی

مناقصه

1397.2127

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان شمالی