چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه شماره 9640263 (خرید مقدار 1000 تن متیل دی اتانول آمین)

مناقصه

1397.2147

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد